Boriszka (Indigó gyerek)

19.02.2012 22:07

 

Boriszka a távoli múltról beszél.
I.Rész.

*Riport Borisszal(Boriszká val) egy orosz indigógyerekkel.
Nagyrészt Michael St.Clair riportjából*

Beszélgetés közben felnôttképp viselkedik,nyugodt, a kérdésekre azonnal,
várakozás nélkül válaszol.Kisfiú voltára csak egyetlen tény mutat a látható
aktuális fejlôdési jeleken kívül,a riport közben megállás nélkül hajszolja
ellenfeleit egy bonyolult számítógép játékban.

*Megfogó beszélgetés egy indigógyerekkel. *

Oroszország 2008 augusztus 8.Boris Kipriyanovich- röviden Boriszka névén él
Zhirinovsk nevû városban egy kisfiú.A város volgográd -´regióhoz tartozik.
A kisfiú 1996 jan.11-én született.Négy éves kora óta rendszeresen felkeresi
az ún."anormál" zónát- amely a "Medvedetskaya Gryada",-néven vált ismerté
.Egy hegy a város közelében. Ùgy néz ki,hogy a fiúnak rendszeresen fel
"kell" keresni ezt a helyet a fiú energiaszükségleté nek kielégítése
miatt.Boriszka szülei rendes,képzett, vendégszeretô emberek,akiket
nyugtalanság és aggodlom tölt el gyermekük különleges,csodá latraméltó
tehetsége miatt.Még nem tudják hogyan fogják mások elfogadni a fiút,ha kilép
a család szoros kötelékébôl és a csodagyerek felnôtté válik.Örömmel
fogadnák-mondjá k,ha tudósok konkrét tanácsokat adnának-hogy is kell egy
csodagyereket nevelni.

A fiú anyja doktorô aki annakidején meglepôdve tapasztalta, hogy a Baby 15
nappal a születése után felemelte a fejét és tartani tudta.Az elsô szó amit
kimondott a "Baba" volt-négy hónapos korában és nemsokkal utána egyszerû
szavakkal próbálkozott -sikerel.Másfé l éves korában nehézség nélkül olvasta
az újságcikkek címeit,kétévesen rajzolni kezdett és hat hónappal késôbb
megtanulta hogy kell festeni.Ugyancsak kétéves korában kezdte el az
óvodát,nevelôinek azonnal feltûnt a kisfiú különlegessége, gyors reakció a
feltett kérdésekre,okos válaszai és együlálló emlékezete.

Szülei gyorsan belátták,hogy Boriszka a tudását nemcsak a közvetlen
környezetétôl és a hozzáférhetô könyvekbôl szerzi,hanem egy titokzatos
csatorna is rendelkezésére áll ahonnan meglepô,a szülôk részérrol
sosemhallott ismeretek ömlenek a gyermek tudatába.Megfigyelté k a gyermek
ismeretlen információkat "olvas" valahonnan.- ."Senki nem mutathatta
közülünk"-mondta a Mama."Egyszercsak lótuszülésbe ereszkedett és részletezni
kezdte(közölte velünk) a Mars bolygó sajátosságait, az eddig ismert tényszerû
adatokat,valamint olyan új fogalmakat amirôl még az életünkben nem
hallottunk."
"Naprendszerekrô l és más szisztémákról beszélt, civilizációkról, amelyek
hasonlatosak voltak a földihez és olyanokról is amelyek teljesen idegenek
voltak formailag és koncepciónálisan is."-mondta az anyja.

"Honnan tudhat egy kisfiú ilyen sokat és ilyen különleges dolgokat?A világûr
a beszámolóiban állandó téma lett,amikor elérte a kétéves kort.Egyszer
megemlítette, hogy régebben ô is a marson élt,és mondta hogy ez a bolygó most
is lakott annak ellenére,hogy a bolygó légköre egy borzalmas atomháború
következtében- mint életadó belélegezhetô közeg megszûnt."A lemúriak legalább
800 000 éve elpusztították magukat egy kozmikus atomháborúban" -mondja
elôvigyázatosan és figyel mennyire veszem komolyan.A megmaradottak
földalatti városokban élnek"-mondta.
A kisfiú azt is elmondta,hogy "régebben"-amikor még marsi ember
volt-felkereste a földet kisérleti célokból,maga vezetett egy ûrhajót.Ezt az
ún. Lemúr Civilizációnak hívták.
A Lemúr Civilizáció bukásáról úgy beszél,mintha tegnap történt
volna.Szerinte a lemúriak pusztulása azért volt elkerülhetetlen, mert
spirituálisan nem fejlôdtek tovább,nem törôdtek a spirituális
továbbfejlôdéssel és a bolygó egysége felbomlott.

Ahogy a mamája egy könyvet adott a kezébe "Kitôl származunk mi
?"-cimmel-Ernest Muldasevtôl- a kisfiún nagy izgalom lett úrrá.Hosszú idôt
töltött el a lemúriak képeinek elemzésével és a tibeti pagodák képeivel.Majd
mesélt órákhosszat megszakítás nélkül-szüleinek a Lemúriakról.Ahogy a
gyermek beszélt,az anya megjegyezte a részére érthetô legfontosabb
dolgokat,mint- " A Lemúriak 70 000 évig éltek és kilenc méter magasak
voltak"

-Hogyan tudsz te minderre emlékezni?-kérdezte anya a fiát.
"Igen emlékszem pontosan mindenre,senki sem mondta el nekem-én mindezt
láttam!"-válaszolt Boriszka.

*Orosz indigógyerek- 2008 aug 28.*

Boriszka nekilátott Muldasev második könyvének"Az Istenek városának
keresése-nek" -csak nézte sokáig a képeket-eszébe jutott rengeteg részlet a
szent sírokról,a piramisokról. Aztán kijelentette, hogy "az emberek a keopsz
piramis alatt nem fognak találni antik tudásra utaló dolgokat .Ezt az
anyagot egy másik piramis alatt fogják megtalálni,de ezt a piramist még nem
fedezték fel !"
"Az emberiség élete meg fog változni,ha a Szfinxet"megnyitjá k(kinyitjá k), a
szfinxnek egy nyitómechazizmusa van a füle mögött,-hogy pontosan hol azt nem
tudom."-mondta.
A riport rövid szünetében a Maya civilizációról beszél és rámutat,hogy az
emberiség nagyon keveset tud ennek a népnek a multjáról-"…pedig csak a
naptárkô útmutatásait kellene követni,olyan kézenfekvô tudományos anyaggal
van "feltöltve" amely a megfelelô következtetések alapján új utakat
nyithatna az emberiség életében."
"A nagyobbik "Maya naptárkô" is ott fekszik valahol a közelben-ahol az elsôt
megtalálták,való színû,hogy építmény áll rajta"

A legérdekesebb az egészben az,hogy Boriszka hisz az indigógyerekek
eljövetelének szükségszerûségében. A Födön mindíg a méjreható változások
hajnalán(…így fogalmazza a 12 éves kisfiú) jelentek meg azok a gyerekek
,akiknek a tudására,ôsemlékezeté re az ilyen kataklizmatikus korok idején
szükség van."

-Tehát programmozva látod at úgynevezett indigo,vagy akárminek is nevezhetô
gyerekek születését-javítok újjászületését?

"Igen ez így van mindíg,ilyenkor szükség van a "Földi tudás-központú"
emberek felvilágositásá ra,nehogy megismétlôdjön a katasztrófa,ami egyszer
már minket is elpusztított-ú gyértem a Lemúr civilizációt."

-Honnan tudsz te ezekrôl a tehetséges gyerekekrôl és miért van ez?

"A kérdésed második részére már az elôbb választ adtam,a másik,hogy én
tudom,hogy a gyerekek meg fognak születni és már sokan meg is születtek,de a
városomban eddig még eggyel sem találkoztam."
"De lehet ,hogy Júlia Petrova tud valamit mondani,ô hisz nekem és valamit
érez is abból amit én,a többiek mind kinevetnek,mikor valamit ebbôl a
témából elmondok."

*Boriszka-egy az ún. Indigógyerekek közül folytatja az elbeszélést.:*

:

"Most történnek az elsô lépések abban a folyamatban amelyben gyökeresen
megváltozik a Föld arculata.Megjelente k az elsô jelei a "Nagy
transzformáció nak"-idetartozik a föld mágneses pólusainak megváltoztatása,
melyet két katasztrófa fog követni az egyik 2009-ben,a második pedig
2013-ban."

"Nem,-nem félek a haláltól,mert mi örökké élünk.A marson is volt egy
katasztrófa ahol ott volam,ott éltem és túléltem.Olyan emberek mint én-élnek
ott most is.Egy nukleáris háború pusztított köztük,minden elpusztult a
tûzben,nagyon kevesen élték túl a világégést.A megmaradtak mesterséges
életteret alakítottak ki a bolygó felszíne alatt és új fegyvereket
állítottak elô.Minden anyagot átalakítottak. (persz. Nem értem az utalást…)

"A legtöbb marslakó széndioxidot lélegez be,ha most a mi planétánkra a
Földre repülnek- a pipának mindíg a közelbe kell lenni,amibôl amibôl
széndioxidot lélegeznek be."-mondta Boriszka.-Ha te a marsról jöttél akkor
neked is létszükséglet a széndioxid?-
"Amikor ebben a testben vagyok a normális földi levegôt lélegzem be,de azt
ti is tudjátok(…a riporternek) ,hogy az oxygén nálunk is öregedési folymatot
idéz elô!"

Specialisták megkérdezték a fiút,hogy a földi emberek által gyártott ûrhajók
miért jártak oly gyakran szerencsétlenü l marsközelben? -"A Marslakók
speciális hullámokat sugároznak az olyan ûrhajók,ûrállomások felé amelyekben
felfedezik a számukra káros sugárforrást ,ha az ûrjámûvek nem érik el a
marsot-a fenyegetés megszûnik."

II.Rész
Folytatás.:

A fiú mélyreható tudást birtokol a világûrrôl és ennek dimenzióiról.Ismeri
az interplanetáris
UFOk struktúráját.Ùgy beszél róluk mint egy tudós szakember,táblá ra rajzolja
a repülô testeket és elmagyarázza az alkotórészek finkcióit.
Itt olvasható egy példa-a magyarázataibó l.:

"…ez hat rétegbôl áll,a külsô reteg szolíd (ellenálló.tartó s, megbízható…)
fémbôl készült,az össztömeg mintegy 25%-át teszi ki,a második réteg
ellasztikus, gumiszerû 30%,a harmadik réteg újra metal és szintén 30%a az
össztömegnek, az utolsó rétegnek mágneses tulajdonságai vannak-4%-ot
képvisel az össztömegbôl.Ha a magnetikus réteget energiával telítjük akkor
az ûrhajók képessé válnak az univerzum terei közt repülni."

Boriszkának az iskolában egy csomó nehézséggel kell megküzdeni.Az egyik
interjú után a második osztályba küldték,de hamarosan onnan is megpróbálták
kirúgni,mert állandóan megszakítja a tanár elôadását,kijaví tva a
tévedéseit,ezért a továbbtanulás csak privát tanárokkal megoldható.
***

*Az elsô találkozás Boriszkával a 7 éves elôadóval az anomális zónában.*

Az elsô alkalommal mikor a Borisz,vagy Boriszka nevû különös fiúról
hallottam,mikor egy expedíció résztvevôjeként a volgográdi északi provincián
az anomális zóna felderítésére szerveztek,amely a Medvedickaja hegylánhoz
tartozó hegyet öleli körül.

"Képzeljék el,mikor az esti tábortûznél fáradtan üldögéltünk-jött egy
kisfiú,úgy hét éves lehetett,csendet parancsolva közölte,hogy a Marslakókról
és a földi óriásokról akar valamit elmondani.Valaki tovább beszélt halkan,ám
a kisfiú követelte,hogy osztatlan figyelemmel kövessük az elôadását,mert
másképp nem mesél el semmit!"

[image: A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. ]

Erre elcsitult a zaj ,mindenki várakozóan tekintett a kerekarcú,nagyszemû
kisfiúra,aki nyári T-shirtet viselt,fején egy cool basabellsapka díszelgett
és nekiállt beszélni a teljesen meglepôdött felnôtt kutatók elôtt,teljesen
hidegen hagyatva a korkülönbségtôl és az esetleges intelingenciá lis
lépcsôktôl.Egy hihetetlen történetet mondott el a Mars civilizációjáról, a
Megalitvárosokró l,az ûrhajókról,hogyan keresték fel a másik planétékat,a
Lemúriák országáról-a földön.Az ottani életet személyes tapasztalataibó l
ismerte,az óriási kontinensrôl, ami fölött valamikor ide -oda repdesett a
gépével,az óceán partjai között,ahol a barátja várt rá…

Két dolog sokkolt bennünket különlegesen.
Elsô - az a hatalmas tudás aminek egy hét éves gyerek "normális körülmények
közt nem lehet a birtokában
Második -pedig az elôadás módja amely nívója nem egy elsô osztályos
kisiskolásra vallott.A szakszavak, a részletesség és a tények ismerete a
Mars és a Föld multjából megrendítô benyomást tett mindannyiunkra. Csupán az
emócionálias kitörések mutattak arra,hogy ennek a megcáfolhatatlan
magasnívójú elôadásnak egy kisfiú az elôadója.

[image: A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. ]
*Boriszka a videófelvételen 2008-ban 12 éves korában*

"Miért mesélte mindezt el nekünk Boriszka?"-ké rdezte a beszélgetôpartnerem.
"Feltehetôen felizgatta az expedícióscsoport jelenléte,itt egy
érdeklôdô,tudós emberek gyülekezetének beszélhetett, akik a rengeteg titkos
tudomány megismerésével talán melléállhattak,megé rthették-egyszó val
értékelték a tudós figyelmezteté st.A Föld -világûr viszonyának újszerû
megvilágításáról tartott beszámolóját egyszerûen megtapsolták az újraéledt
kutatók,a tetszésnyilvání tás azonban egy pillanatra sem zökkentette ki
elôadásából,amit emlékezetébôl kivetítve improvizált.

"Lehetsége,hogy mindent csak "úgy " kitalált?A "Star Wars'-Filmek "
megnézése inspirálhatta a kövezkeztetéseit? "

"Nem úgy néz ki,nem úgy hangzott mint egy fejlövéses kitalációja"-jegyezte
meg a kollégám."Ennél többet a múltról,emlékeket a múltról,a saját
múltjáról,reinkarná cióról,pontos adatokat lehetetlen így kitalálni és
prezentálni-át kellet mindezt személyesen élnie!"

Körülbelül egy év múltán Shirnowskba utaztam,hogy találkozhassak
Boriszkával,megtudni az újabb részleteket az életébôl,mit
tapasztalt.Termé szetesen elôször édesanyjával beszélgettem.
"Benéztem a szobába,mert hallottam,hogy Boriszka valaikvel beszél,de
bizonyos voltam benne,hogy egyedül van,mert senki más nem tartózkodott a
szobában."-emlé kezik Nagyezsda."Té nyleg egyedül volt,elôtte feküdt egy
színes mazaik építôkockákból és a DNS-Doppelhelix- DNS Duplaspirál volt
látható.Mivel orvosi egyetemet végeztem,egyértelmû en ,azonnal felismertem a
DNS modellt.
Ès Boriszka azt mondta valakinek:

"Èn csak egy kutatóhajó pilótája vagyok,egy tudós,de én soha nem fogom
kereztezni az emberi és a reptioloid DNS-t.Ez ellene van az összes
természeti törvénynek!"Egyes latin szavak következtek.Èrtetlenül álltam
mellette és ahelyett ,hogy továb hallgattam volna,halkan megszólítottam. :"Mi
ez?Kivel beszélsz,mert én rajtunk kívül nem látok itt senkit?" Ès Boriszka
hirtelen megébredt a transzból,látható an zavart volt,csak annyit
mormogott:"Já tszom csak…"

[image: A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. ]

A kisfiú Mamája így emlékezik.:
"Ùjra belémvillant, hogy a saját fiamat nem ismerem eléggé.ahogy késôbb
szóvátettem az esetet,mindössze nnyit mondott,hogy" Ez az információ nem az
emberek részére van,és a DNS modellkivágás a marson valahogy másképp nézett
ki-valami más mint a Lemúri DNS."
Tovább a riporter.:

Mindenesetre annyit fölfogtam az egészbôl,ha ô egy meghatározott marsi
életszakaszára emlékszik a különbözô idôket váltogatva.Ez azt jelenti,hogy
nagy bizonyossággal többször élt,reinkarnáló dott a marson és emlékszik
pontosan a megtörtént epizódokra-annak ellenére,hogy többezer év választotta
az egyik epizódot a másiktól el.
Tehát most is az a véleménye,hogy gyerekes fantáziával van dolgunk?
"Többször gondoltam már arra,hogy jobblenne hatényleg errôl volna szó,de
sajnos a kirakó nem illik össze.túl sok ismeretlen,meglepô tudományos dolog
vesz részt a játékben.Annak ellenére,hogy én személyesen nem hiszem Boriszka
halmozódó reinkarnációit- azt sem tudom megválaszolni, hogy honnan veszi az
epizódokat és honnan van a szinte túlcsorduló tudományos szint amivel minden
elbeszélését döbbenetesen lekötôvé varázsol.Boriszka ôsemlékezete a
töredékek összességébôl áll össze,mindíg egy meghatározott szituáció váltja
ki a bizonyos epizódok felmerülését.

Az epizód életszerûen megjelenik,áté li,a régi énjének megfelelôen
reagál,vitázik, elôad,figyelmezte t,majd lassan a más síkokról anyagiasult
valóság újra veszít a kontúrjaiból és elenyészik-de sosem nyomtalanul. A a
továbbfejlôdött epizód legutóbbi alakja ugyanúgy része lesz a hatalmas
emlékezetraktá rnak mint a többi,csak a legutóbbi kerül a felsô szintre."Igen
Boriszka képes csatornát nyitni egy külsô információsforrá ssal és képes a
közvetítô szerepét is 100 %-al átvenni.Tíz perc mulva megfeledkezik az
egészrôl,ám ha rákérdezek,hogy mi is történ komolykodva felnéz-"persze hogy
tudom"´ és sorolja-"De most nem érdekel,mert elvesznek a pontjaim"-int
fejével aképernyô felé,ahol harcosok leselkednek a sötét kapualjak mélyén.
…mint egy teljesen normális gyerek.

A következô hónap különleges emlékezeteibôl a Mars kataklizmáiról beszél
Boriszka.Példá ul megerôsíti,hogy az elmúlt 100 000években-mitö bb
évmilliókban a vízellátás gondjaíval küszködtek.A Mars kataszrófális
méretekben kezdte elveszíteni a légkörét és vízkészletét.A kisfiú
elmondta,hogy különleges tankhajókkal a közelebbi bolygókról a födrôl is
hordták a vizet a marsra.Az anyahajók úgy néztek ki,mint egy hatalmas
henger.

A gyermek sokat beszélt a kötelességeirôl és a munkájáról a
világûrben,szereti az amerikai fantasztikus kalandfilmeket, a háborús
témájúakat nem különösképp.Ezekrô l az a véleménye,hogy sok bennük a
kitaláció és mindent rettenetesen összekevertek.

Visszatérve a Mars repülôjármûveire: A Mars hajói képesek voltak az egész
naprendszert berepülni és képesek voltak a távolabbi galaxisokat is elérni.a
naprendszerben és azon kívül is támaszpontokat alakítottak ki a különbözô
bolygókon és azok drabantjain.

III.Rész
Folytatás..

Boriszka nyilvánvalóan jó pilóta volt és kiválló szakmai qualitásokkal
büszkélkedhetett. Az elbeszélései szerint sok alkalommal szaturnusz
repüléseken vett részt,ahol sok nehézséget okozot az aszteroid övezetben a
navigáció.Barátai közül nagyon sokan elpusztultak a felderítések,kí sérletek
közben.

"Tudod Mama én nemcsak a vizet hordtam a marsra!"-magyará zta Boriszka egy
napon.

"Te mindig avval jössz,hogy -Mars igy-Mars úgy-de én a jupiterért voltam a
felelôs.Annakidejé n egy különlegesen fontos projekttel voltunk elfoglalva,a
terv az volt ,hogy egy második Napot indítunk be a naprendszerben,é s ez a
második nap a Jupiter lett volna.Mégis rá kellet jöjjünk,hogy az egész
naprendszerben nincs elegendô fizikális tömeg az új Nap beindításához.
Ezért ez a project nem volt eredményes.

Egy alkalommal azt mondta,hogy a földi tudósokat biztosan érdekelné az a
tény,hogy nemcsak kilenc bolygó ban a naprendszerben, hanem kettôvel
több.mindkettô jóval a Plutón túl helyezkedik el a "másik felén"(szó szerint
ford.)

Az elmondása szerint a Mars régebben közelebb volt a jupiterhez,és a hold
akkoriban még a marshoz tartozott.Egy gigantikus kozmikus kataklizma
következtében a Mars megváltoztatta a pályáját-a Hold a Föld kísérôje
lett.Boriszka ebbôl az idôböl nem emlészik részletekre .

Amint egyszer a Discovery Channel egyik adását nézte,elkezdet lelkesülten a
Szürkék civilizációjáról beszélni…"kicsi humanoidok óriási szemekkel".
"Ezek kicsi marslakók"- mondta és a fejével a képernyô felé intett-Mi nem
így nézünk ki a Lemuriaiak az Atlantokhoz hasonlóak.Elôszö r is mi óriások
vagyuk hozzájuk képest,ôk meg törpeszerûek.Má sodsorban a Szürkék nem
ismernek irgalmat,ôk egy másik galaxisból származnak ,minden lehetô és
lehetetlen kísérletet hajtanak végre az emberekkel.Nekü nk harcolnunk kell
ellenük,mert ôk az agresszorok. A mi fajtánk barátságos,kevé sbé agresszív és
minden tekintetben okos,képesek voltunk a természetfeletti erôket is a
magunk javára alkalmazni.

A szavakat folyamatosan képezve egyszer sem akadt meg a téma
ismertetésében. A rövid elôadás után a fiú figyelmét újra a játék felé
fordítja és a "szürkék problémáját" nem említi többé."Elôször említette a
szürkéket"-mondja az anyja-"valószí nû,hogy valamiért nem is akar emlékezni
rájuk."
Az új történetek a kozmikus életrôl,a Marsról,a naprendszerrô l hihetôek is
,meg nem is.
A fiú a kételkedôkkel szemben bezárul-mondjá k a szakértôk-valószí nû,hogy a
földi élet nehézségei és a realitás sok gondot okoz neki,mert ha igazat
beszél,akkor már több az eddiginél sokkal jobb minôségû élet leéléséhez volt
már szerencséje.A többi indigó gyerekek is ezért lehetnek olyan
csalódottak.
Az indigo gyerek tudományos érdeklôdése
A tudomány képviselôi valódi érdeklôdést mutatnak Boriszka után,ez
vitathatatlan. Egy fizika és matematika doktor, Professzor Wladislaw
Lugowenko az Akademischen Institut für Erdmagnetismus, Ionosphäre und
Radiowellenausbreit ung (IZMIRAN)-az Orosz Tudományos akadémia részérôl
moszkvában találkozott Boriszkával kivizsgálás céljábol.

*https://projectcamel ot.org/lugovenko .html*<https://projectcamel ot.org/lugovenko .html>

Ajánlott oldal.

Ludowenkó kollégái közül többen résztvettek a fiú kivizsgálásán.Ludowenkó
vezeti azt az Orosz és nemzetközi bizottságot,amely az indigógyerekek
tulajdonságainak kivizsgálásával foglalkozik. Abból indulnak ki,hogy az
elmúlt húsz évben ezek a gyerekek sorozatosan a világra jöttek és ez a tény
valaminek a következménye, vagy elôrejelzése lehet.Nyilvánvaló an ezek a
gyerekek szoros összefüggésben vannak a Föld eljövendô civilizációjával. A
gyerekek és a Föld jövôje elválaszthatatlan. -így Ludowenkó.
Boriszka és mamája egy különleges kiképzôtáborba kapott meghívást,az
Atalszki tóhoz,amely a Tulszkaja pronvinciában van.Ezen a helyen található
egy pont ahol a Föd energiája szokatlan hatásokat vált ki az emberekbôl.

"Egy tudományos jelentést olvastam méréseket a
kauzálékról,éterikus, emocionális és mentális határairól a biomezônek,amelyek
a kísérlet résztvevôinél mértek.Utólag meg kell állapítanom,hogy a
fiú-összehasonlí tva a többi résztvevôkkel valóban erôs biómezôvel
rendelkezik, másrészt ez a biómezô a továbbiakban egyre jobban megerôsödött
és sokkal tovább terjedt a más résztvevôkénél.
Boriszka aura fotói minden szónál többet mondanak,sokat elárulnak a fotó
gazdájáról.
A következôket dokumentálták. :

"A vizsgálat elôtt a fotón uralkodó szín a sárga volt,ez karakterizálta egy
szellemileg erôs,egy boldog attraktív személynek.A bal alsó sarokban
felismerésre kínálja magát egy zöld fény.Ez jelenti az életerôt a pozitív
szemléletet,a barátságot Boriszkánál."
Ludowenkó elhatározta a vizsgálatok továbbfolytatá sát és rövidesen
Sirnovszkba utazott,hogy Boriszka és családja életében megbízhatónak
fogadtassa el magát.
Ezenkívül felkereste az anomális zónát a Kék hegyen(…itt már teljesen
meseszerû a megnevezés),ami pár tucat kilóméteres távolságra volt
Sirnowsktól.

"Teljesen biztos vagyok abban ,hogy az indigógyerekek morális tudata magasan
a hasonlókorú gyerekek felett áll.-íta Doktor Ludowenkó"Kivé teles
szenzibilitással reagálnak a valótlanságokra, erôsenfejlett
intuíció,telepá tikus erô, és egy állandó kapcsolata kozmosszal-így írhatjuk
a legjobban le a pozitív tulajdonságaikat.
Csak remélni tudjuk,hogy a kisfiú az önkéntvállalt Föld-misszióját
teljesíti-amirô l egyet,s mást eddig sikerült megtudnunk." "Ha a gonosz
hatalmak távol tartják magukat tôle"-szeretné m hozzáfûzni."Remé nykedjünk,
Boriszka nehéz tapasztalatai arra szolgálnak,hogy megerôsíthessék saját
magában!"

A harmadik címen a legjobb Boriszkával készült vidók egyike látható

Szíves figyelmedbe ajánlom!

*https://www.youtube. com/watch? v=y7Xcn436tyI*<https://www.youtube. com/watch? v=y7Xcn436tyI>

-- 
Nem vagyok sem táltos, sem sámán... vagyok aki vagyok.
Minden nap van, ami megszűnik létezni, s minden nap van, amiért érdemes
élni, s küzdeni...! Egymásért, gyermekeinkért, a magyarságért, a hazáért , a
boldogságért.. ..!